Primjenom Zakona povećava se razina zaštite potrošača, osiguravaju se dodatna prava i olakšava se otvaranje i prebacivanje računa.

Detalje o samom Zakonu kao i odgovore na glavna pitanja možete naći na stranicama Hrvatske narodne banke http://www.hnb.hr/-/obavijest-hrvatske-narodne-banke-o-donosenju-zakona-o-usporedivosti-naknada-prebacivanju-racuna-za-placanje-i-pristupu-osnovnom-racunu

Banke članice Hrvatske udruge banaka u suradnji s FINOM izradile su cijeli niz dokumenata koji omogućavaju lakše i standardiziranije provođenje zakona.

Jedan od važnijih dokumenata su Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa (tzv. Switching) koje ovdje objavljujemo u cijelosti. Prvenstveno su namijenjena bankama kao skup pravila i postupaka za prebacivanje računa temeljem punomoći potrošača, iz banke koja obavlja prijenos u banku koja je primatelj. Sve banke u Republici Hrvatskoj suglasne su da će poštovati i primjenjivati Pravila u cijelosti. Napominjemo da je u slučaju spora mjerodavan Zakon. 

Prilog:

Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa (tzv. Switching)