Što je osnovni račun za osjetljivu skupinu potrošača?

Osnovni račun za osjetljivu skupinu potrošača je kunski tekući račun propisan Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.

Osjetljiva skupina potrošača definirana je Zakonom, a čine je potrošači - korisnici jednog ili više prava prema zakonu kojim je uređena socijalna skrb.

U skladu s odredbama Zakona, ukupna mjesečna naknada za usluge koje banke pružaju u okviru Osnovnog računa za osjetljivu skupinu potoršača ne smije u 2022. godini iznositi više od 9,27 kuna, a banke ih nude besplatno ili u nižem iznosu (0,00 - 2,00 kn).

Sve detalje o Osnovnom računu za osjetljivu skupinu potrošača  pročitajte u našem letku u nastavku:

Letak možete preuzeti ovdje