Uvođenje eura kompleksan je i složen proces koji zahtijeva suradnju poslovne zajednice. Poduzetnici će morati poduzeti brojne korake kako bi se pripremili za taj važan događaj – uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj od 1.1.2023. godine.

Poduzetnici će morati prilagoditi sva svoja programska rješenja (software) – od izdavanja računa i obračuna plaća do dvojnog iskazivanja cijena i promjena u financijskim obračunima i izvještajima. I naravno, to sve košta, a taj trošak platit će poduzetnici.

Ključno za sve poduzetnike jest da ne smiju ni na koji način zakinuti svoje zaposlenike niti svoje kupce. Zabranjeno je neopravdano podizanje cijena tijekom postupka uvođenja eura.

 

TEMELJNI KAPITAL TVRTKE

Društva s ograničenom odgovornošću dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent.

U roku od najviše tri godine od dana uvođenja eura tvrtke su dužne podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene, pri čemu se zahtjev najranije može podnijeti na dan uvođenja eura.

Registarski sud provodi postupak upisa po hitnom postupku.

PRIMJER:

 • Temeljni kapital od 20.000 kuna – konverzijski tečaj od 7,53450 – konačni izračun je - 2.654,50 eura (konkretan izračun je 2.654,4561)
 • Temeljni kapital od 10 kuna (j.d.o.o.) – 10 kuna – temeljni kapital je 1,33 eura (konkretan izračun je 1,32722)

Sve novčane obveze na osnovi dionica, poslovnih udjela odnosno udjela, koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili kasnije, koje su glasile na kune, ispunjavaju se u euru.

 

CIJENA ROBA I USLUGA

Kako preračunati cijene roba i usluga u eure?

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH kaže:

Jedinične cijene iskazane za obračunske jedinice roba i usluga koje se koriste kao množenik za izračun cijene roba i usluga, a koje su iskazane na više od dvije decimale nakon preračunavanja se zaokružuju i iskazuju s istim brojem decimala kao i prije preračunavanja.

 • PRIMJER – ako je obračunska cijena robe ili usluge bila 10,123 kune, nakon preračunavanja ta je cijena 1,343 eura

Jedinične cijene niske vrijednosti iskazane za obračunske jedinice roba i usluga koje se koriste kao množenik za izračun cijene roba i usluga te druge cijene niskih vrijednosti, zaokružuju se i iskazuju na više od dvije decimale.

 • PRIMJER – ako je cijena u kunama iznosila 0,8395 (to je obračunska cijena za 1 kW/h u jednoj tarifi), onda je nova cijena u eurima - 0,1114

No, u konačnici će na računu, koji će se ispostaviti potrošaču, iznos za plaćanje biti naveden s dvije decimale.

Na jedinične cijene roba i usluga koje se ne iskazuju u decimalama ili se iskazuju u jednoj decimali na temelju drugih zakona ili podzakonskih akata, prilikom preračunavanja može se primjenjivati sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja na dvije decimale od kojih je druga decimala uvijek nula:

 • ako je druga decimala manja od pet, prva decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je druga decimala jednaka ili veća od pet, prva decimala povećava se za jedan

 

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA

Svi poslovni subjekti, banke i oni vezani za bankarski sustav te financijska društva imaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena prema potrošačima najkasnije od 5. rujna 2022. godine do 31.12.2023. godine.

Svi poslovni subjekti MORAJU na računima potrošaču dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.

Dvojno iskazivanje cijena može početi i ranije, uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti.

Dvojno iskazivanje cijena MORA biti gdje god poslovni subjekt ima istaknutu cijenu proizvoda i usluge:

 • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi
 • na internetskoj stranici
 • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju
 • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku, kojim se nudi prodaja robe ili usluge
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga
 • kod drugih oblika iskazivanja cijena

Sva tijela javne vlasti – ministarstva, županije, gradovi, državne tvrtke, sudovi itd. NE MORAJU dvojno iskazivati cijene na ugovorima koje sklapaju s poslovnim subjektima.

Isto tako, HNB, HANFA, HAMAG BICRO i sva tijela javne vlasti NISU DUŽNI dvojno iskazati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti u aktima koje donose.

IZNIMKE – ne moraju dvojno iskazivati cijene svojih proizvoda, a od 1.1.2023. godine MORAJU iskazivati cijene u EURU*

 • trgovina na malo na štandovima i klupama (na tržnicama i izvan tržnica, unutar trgovačkih centara i ustanova)
 • kiosci (kiosk je prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman roba kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska potrošača u prodajni prostor)
 • zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga
 • uređaji za samoočitavanje cijena u trgovini (price checker)
 • iznosi cijena na strojevima za vaganje te naljepnice s vaganim barkodom i cijenom,
 • povratna naknada na ambalaži
 • aparati za povrat ambalaže (TOMRA) te povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže
 • igre na sreću, zabavne igre
 • totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom
 • pokretna prodaja,
 • u proizvodnom objektu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstava i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu,
 • u proizvodnim objektima pravnih ili fizičkih osoba koje posjeduju povlasticu za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama,
 • u spremištima, trapilištima i sl. koja prodaju poljoprivredni sadni materijal,
 • prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.).
 • prodaja putem automata
 • agregat i električna punionica
 • TV sučelja u svrhu prodaje usluga
 • kuponi za popuste, kuponi u vrijednosti vraćene robe
 • iznos cijene zrakoplovne karte
 • taksimetar
 • cijene otisnute na knjigama i drugim periodičkim publikacijama
 • vrijednost i iznosi koji se naznačuju na pošiljkama i uputnicama
 • vrijednosti otisnute na poštanskoj marki, frankiranoj marki, državnim biljezima, odnosno drugoj odgovarajućoj oznaci o plaćenoj poštarini
 • vrijednost otisnuta na poklon kartici i vrijednosnoj kartici,
 • cijene otisnute na karti za uslugu putničkog prijevoza, ulaznici,
 • vrijednost na dokumentu koji se izdaje sukladno EU normi i propisanoj XML shemi.

*Iznimke: Dvojno iskazivanje cijena ne odnosi se na legitimacijske papire, poštanske marke i državne biljege koji su bili tiskani ili u prodaji prije dana uvođenja eura i na kojima su iznosi iskazani u kuni. Oni se koriste i nakon dana uvođenja eura do potrošnje zaliha uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

 

PLAĆE

Poslodavac mora dvojno iskazati:

 • isprave o isplati plaće i drugih iznosa (otpremnina, božićnica, regres, dar za djecu, nagrada za rad, naknada za prehranu i sl) koji se isplaćuju radniku (i u slučajevima kada se plaća isplaćuje djelomično na zaštićeni, djelomično na redovni račun)
 • iznose neto honorara u okviru autorskih ugovora
 • iznose neto naknade u okviru ugovora o djelu, uključujući i studentske ugovore

Putni nalozi su izuzeti od obveze dvojnog iskazivanja.

PLAĆA za KOLOVOZ 2022.:

 • Ako se plaća za kolovoz isplaćuje DO 4.9.2022., onda nije potrebno dvojno iskazivanje.
 • Ako se plaća za kolovoz isplaćuje 5.9. i kasnije, OBAVEZA je DVOJNO iskazivanje.

Plaća za STUDENI 2022.

 • Isplaćuje se u prosincu 2022., obračunava se u kunama.

Plaća za PROSINAC 2022.

 • Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju, od 1. siječnja 2023. isplaćuju se u EURU, obračunava se u poslovnim knjigama u KUNAMA, zbog čega je iznos bruto i potrebno preračunati u kunu i iz njega izračunati iznos svih stavki plaće u kuni.

UGOVORI:

Ako Ugovori (kao i Ugovori o radu) imaju ugrađene iznose u kunama, oni se NE MIJENJAJU i ostaju na snazi.

Sve što se potpisuje (aneksi i pravilnici) NAKON 1.1.2023. ugovara se u EURU.

 

GOTOVINA – Kako do EURA

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro, banke, Fina i/ili Hrvatska pošta opskrbljivat će poslovne subjekte i potrošače početnim paketima eurokovanica.

Najranije PET DANA prije uvođenja eura (od 27.12.2022.), mikro poduzetnici moći će dobiti do 10.000 eura na temelju potpisane Izjave o pojednostavljnoj posrednoj predopskrbi.

Euri dobiveni na ovaj način NE SMIJU se koristiti prije 1.1.2023. godine.

Preduvjet za posrednu predopskrbu poslovnih subjekata je pojedinačni ugovor s poslovnom bankom te preporučamo da više informacija o narudžbama novčanica i predopskrbi potražite na internetskim stranicama banaka ili u direktnoj komunikaciji sa svojom bankom.

POSLOVNE KNJIGE, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Podaci u Godišnjem financijskom izvještaju za poslovnu godinu 2022. navode se u kunama. Sve što se podnosi i plaća do uvođenja eura, plaća se i knjiži u kunama, a sve što se plaća nakon 1.1.2023. za 2023. godinu plaća se i knjiži u eurima.

Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje NAKON uvođenja eura evidentiraju se u poslovnim knjigama u eurima, a po potrebi i u drugoj stranoj valuti.

 

IZDAVANJE I PLAĆANJE FAKTURA

Knjigovodstvena isprava

 • račun, uplatnica, isplatnica, izvod žiro računa, otpremnica, dostavnica, narudžbenica, primka i dr.

na temelju koje se unose poslovni događaji u poslovne knjige mora biti iskazana u službenoj valuti. U razdoblju do 31.12.2022. knjigovodstvena isprava iskazuje se u kunama, a u razdoblju od 1.1.2023. iskazuje se u eurima.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja prije i na 31.12.2022., neovisno o tome kada su zaprimljene te sadrže li dvojne iznose (kuna i euro), izdaju se i unose u poslovne knjige za 2022. u kunama.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja prije i na 31.12.2022. i datumom izdavanja u razdoblju nakon 1.1.2023., neovisno o tome sadrže li dvojne iznose (kuna i euro), izdaju se u eurima i unose u poslovne knjige za 2022. u kunama, sve dok se poslovne knjige za 2022. godinu ne zatvore.

Knjigovodstvene isprave s datumom poslovnog događaja i datumom izdavanja nakon 1.1. 2023., neovisno o tome sadrže li dvojne iznose (kuna i euro), izdaju se i unose u poslovne knjige za 2023. u eurima.

PRIMJER: